درخواست دریافت گواهینامه

درخواست دریافت گواهینامه از طریق ایمیل

دانشجوی گرامی در نظر داشته باشید که پس از ارسال این درخواست و پس از صدور گواهینامه از سوی سازمان مدارک به ایمیل ثبت شده شما ارسال خواهد شد. تاریخ صدور خارج از دسترسی مجموعه می باشد پس در این رابطه تماس حاصل نفرمایید.