نمونه ساخته های دانشجویان فیروزه کوبی

دوره آموزشی: فیروزه کوبی

دانشجو : منیره احمدی

 

دوره آموزشی: فیروزه کوبی

دانشجو : شیما عظیمی

 

دوره آموزشی: فیروزه کوبی

دانشجو : آزاده مقیمی

 

 

دوره آموزشی: فیروزه کوبی

دانشجو : محمد مهدی برزگر