نمونه طراحی های دستی ( کلاسیک ) دانشجویان

دوره آموزشی طراحی دستی ( کلاسیک )

دانشجو : مریم میرزایی

 

دوره آموزشی طراحی دستی ( کلاسیک )

دانشجو : آرشام کاوه

 

دوره آموزشی طراحی دستی ( کلاسیک )

دانشجو : پریسا نیری